Ministerstvo poskytuje dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Ministerstvo poskytuje dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Po kríze spôsobenej ochorením COVID- 19 prichádza možnosť čerpať dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytuje možnosť čerpať dotácie na oprávnené aktivity ako napr.:

Oprávnené sú aktivity mimovládnych organizácií zamerané na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19:
1) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj sociálnych služieb a prosociálneho správania obyvateľstva a posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (zdravotne znevýhodnení, MRK, seniorov a iných
znevýhodnených skupín), *

1 Podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

2) predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce (napr. poradenstvo, komunitné organizovanie, podpora dobrovoľníctva a participácie a pod.),
3) oživenie a rozvoj cestovného ruchu,
4) zvyšovanie kvality života na vidieku, podpora lokálnej produkcie napr. formou predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.,
5) rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podpora
technického a technologického vybavenia,
6) podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

Všetky potrebné informácie o možnostiach čerpania dotácií nájdete v prílohe nižšie.

Príloha Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                Váš tím AiCES,                                              Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic