Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sekcia cestovného ruchu je začlenená do štruktúry Ministerstva dopravy a výstavby SR od roku 2010. a

Pred rokom 2010 bola začlenená niekoľko mesiacov do štruktúry Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR a dlhé obdobie na Ministerstve hospodárstva SR. K 31. 12. 2016 bola zrušená Slovenská agentúra pre cestovný ruch a jej aktivity prešli od 1. 1. 2017 pod MDV SR, sekciu cestovného ruchu.

Sekcia cestovného ruchu má v súčasnosti päť odborov:

 • odbor medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu
 • odbor destinačného manažmentu
 • odbor stratégie a analýz
 • odbor vzťahov so zahraničnými trhmi
 • odbor marketingu a propagácie, kde sú začlenené aj zahraničné zastúpenia.

Zahraničné zastúpenia má Slovensko v nasledovných krajinách:

 • Česká republika
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Rusko (a niektoré krajiny ďalšie napr. Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Pobaltie)
 • Maďarsko
 • Rakúsko.

Sekcia cestovného ruchu zastrešuje legislatívu cestovného ruchu (napr. zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, vyhláška č. 277/2008 o kategorizácii ubytovacích zariadení), zastupuje Slovensko v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu, napr. UNWTO, OECD, EÚ a pod., má zastúpenie v SK UNESCO pri MZVaEZ SR, je zastúpená v rôznych pracovných skupinách (napr. duálne vzdelávanie, komisia pre svetové dedičstvo, …), spolupracuje na stratégiách, koncepciách, akčných plánoch menej rozvinutých okresov, zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, organizuje návštevy novinárov, blogerov, cestovných kancelárií, zúčastňuje sa odborných podujatí a prezentuje cestovný ruch Slovenskej republiky na domácom aj zahraničnom trhu, … .

Cestovný ruch je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu a služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest a pôsobnosti samospráv. Pre cestovný ruch je typické, že kým väčšina iných odvetví sa zaoberá relatívne úzkym segmentom svojej pôsobnosti po vertikálnej osi, charakter cestovného ruchu je taký, že spája aj rôzne odvetvia po horizontálnej osi. Zahrňuje teda viaceré problémy, ktoré možno riešiť len spoluprácou.