Pravidlá ochrany osobných údajov AICES

Od 25.5.2018 ochraňujeme vaše osobné údaje podľa nového  Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation ) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

V akých prípadoch získavame a spracovávame  vaše osobné údaje?

·         Prihláška za člena AICES a vyplnenie pasportizačného dotazníku

Asociácia informačných centier Slovenska je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu, ktorá ochraňuje práva a oprávnené záujmy turistických informačných centier na Slovensku, podporuje a skvalitňuje ich činnosť s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu. S vašimi osobnými údajmi prichádzame do kontaktu v dvoch prípadoch: pri predkladaní prihlášky za člena AICES a pri vyplnení pasportizačných dotazníkov. Žiadatelia o členstvo v AICES a členovia pri vyplnení pasportizačných dotazníkov vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré tvoria súčasť prihlášky a pasportizačných dotazníkov. V rámci oboch typov súhlasov máme zrozumiteľne zadefinované pravidlá, podľa ktorých vaše osobné údaje naša organizácia eviduje a zároveň akým spôsobom ich spracováva a do kedy ich uchováva.

·         Návšteva našich web a FB stránok

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, vieme, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Používame „Cookies“  k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez „Cookies“ by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Ak si neprajete „Cookies“ ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Na používanie „Cookies“ ste na našej stránke upozornení formou oznamu na dolnej lište hlavnej web stránky www.aices.sk.  Ak komentujete na našej FB stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia našimi zásadami spracovania osobných údajov.

·         Zasielanie elektronického Newslettera

Vaše osobné údaje využívame pri zasielaní nášho elektronického Newslettera. Najčastejšie spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Newsletter si dobrovoľne objednávate na základe vyplnenia formuláru na našom webe, pričom zaslaním formulára zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania Newslettra. Taktiež Newsletter zasielame svojim a potenciálnym členom z radov TIC, odborníkom a partnerom z oblasti cestovného ruchu , ale aj ľuďom, ktorí chcú byť informovaní o aktivitách AICES a dianí v sektore TIC. Pri zaslaní Newslettra máte možnosť zakliknúť vaše rozhodnutie o jeho neposielaní na vašu emailovú adresu a my vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje boli v bezpečí.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť:

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535s

ktorou bola 25.5. 2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov

Aké máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je:

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 0905 334 613
Kontaktná osoba: Petra Slosiarová
e-mail:
 info@infoslovak.sk

Taktiež máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov na základe  oznámenia, podpísaného doručeného listu na adresu prevádzkovateľa alebo elektronickou formou
na e-mailovú adresu: info@infoslovak.sk. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Pri obmedzení spracovania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Zároveň ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov vyhlasujeme, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Aký je náš vzťah s tretími stranami z hľadiska používania vašich osobných údajov?

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok a spolupracujú na našich projektoch. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018