3. A.T.I.C. ČR

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovoľné, nezávislé profesijné združenie obhajujúce záujmy turistických informačných centier.

Asociácia bola založená ako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR dňa 9. 11. 1994. Ustanovujúce členské zasadnutie sa konalo dňa 4. 10. 1994 v Prahe. Dnešný názov – Asociace turistických informačních center  České republiky (A.T.I.C. ČR) – je registrovaný od 3.11. 1997.

Cieľom A.T.I.C. ČR je:

 • Byť centrom informačnej siete cestovného ruchu v Českej republike slúžiacej k obojstrannému toku informácíí a potrebám návštevníkov, obyvateľov miest, obcí a podnikateľských subjektov.
 • Zvyšovanie odbornej úrovne a informovanosti svojich členov
 • Monitorovanie, sumarizovanie a a prenášanie skúseností medzi členmi

A.T.I.C. ČR:

 • Zaisťuje pravidelné stretnutia (rokovania) svojich členov a spoločné akcie.
 • Prezentuje činnsť členských informačných centier na verejnosti (propagačné materiály, web, veľtrhy a pod.)
 • Organizuje odborné zájazdy pre svojich členov.
 • Zabezpečuje vzdelávanie svojich členov prostredníctvom vzdelávacích seminárov pre pracovníkov turistických informačných centier v jednotlivých krajoch ČR.
 • Presadzuje záujmy svojich členov v ČR a v medzinárodnej oblasti.
 • V spolupráci s dalšími rezortnými asociáciami sa podieľa na koncepciách a legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú činnosti informačných centier. Svojimi pripomienkami a návrhmi sa podieľa na tvorbe noriem a predpisov vo vyššie uvedenej oblasti.
 • Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky činnosti informačných centier.
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy za účelom rozvoja cestovného ruchu a služieb v danej oblasti.
 • Zastrešuje riešenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých obciach, mestách a regiónoch.

Asociácia je administrátorom certifikácie Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

Asociácia je členom Kolégia cestovného ruchu, poradného orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a od júna 2015 tiež zakladajúcim členom  také zakládajícím členem zväzku “Fórum cestovního ruchu z.s.”, ktoré združuje profesijné organizácie v cestovnom ruchu.