Výhody členstva

Členstvo

 • metodická pomoc pri zriaďovaní a prevádzkovaní TIC
 • ochrana práv a spoločné presadzovanie oprávnených záujmov turistických informačných centier (TIC) v oblasti CR
 • príležitosť byť priamo, alebo nepriamo zainteresovaný pri riešení otázok v cestovnom ruchu, ktoré sa TIC dotýkajú, od miestnej až po národnú úroveň
 • príležitosť byť priamo zainteresovaný pri riešení otázok prevádzkovania TIC v akejkoľvek forme
 • odborné školenia a vzdelávanie pracovníkov TIC
 • sprostredkované členstvo vo Zväze cestovného ruchu SR

Používanie loga AICES

 • logo AICES na Slovensku predstavuje značku kvality, ktorá je garantuje splnenie Profesijného technického štandardu pre TIC platný v medzinárodnom merítku
 • získanie práva umiestnenia registrovanej značky – loga AICES na prevádzke TIC, čo zvyšuje jeho imidž u klientov, keďže sa s týmto logom stretávajú u viacerých TIC a na produktoch AICES doma i v zahraničí
 • príslušnosť k certifikovanej sieti TIC na území Slovenska

Propagácia a reklama

 • spoločná propagácia TIC na národnej a medzinárodnej úrovni
 • web stránka AICES (www.infoslovak.skwww.aices.sk), FB, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, Youtube, Blogger.com, WordPress.com atď., kde má každé informačné centrum možnosť prezentácie
 • tlačené propagačné materiály (propagačné letáky – zoznamy členov)
 • možnosť bezplatnej prezentácie TIC, jeho služieb a produktov v priestoroch predajno-informačných centier NDS na cezhraničných prechodoch s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou
 • publikovanie kontaktov, aktivít v tlači, rozhlase, TV, internetových médiách