Stanovy AICES

STANOVY ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
VOLEBNÝ PORIADOK AICES

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov a sídlo
1.1. Na ochranu práv a oprávnených záujmov informačných centier na Slovensku, pre podporu a skvalitňovanie ich činnosti s cieľom propragovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu vzniká

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
(ďalej len Asociácia)
ako dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

1.2. Sídlom Asociácie je:
Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

II. Predmet činnosti
V záujme dosiahnutia cieľov Asociácie budú jej orgány najmä:
a. chrániť práva a oprávnené záujmy členov Asociácie
b. podporovať činnosť svojich členov v záujme propagácie Slovenskej republiky najmä v oblasti cestovného ruchu
c. spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu
d. vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb Asociácie a podporovať jej rast
e. koordinovať činnosť členov Asociácie najmä v oblasti vzájomnej výmeny informácií

III. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASOCIÁCIE
3.1. Orgány asociácie
Činnosť Asociácie organizujú, riadia a vykonávajú tieto orgány:
a. Valné zhromaždenie členov
b. Správna rada
c. Prezident
d. Dozorná rada
e. Sekretariát

IV. Valné zhromaždenie
4.1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Asociácie.
Do výlučnej rozhodovacej právomoci VZ patrí:
– schvaľovanie stanov, rokovacieho a volebného poriadku, ich
zmien a doplnkov k nim
– v prípade, že nerozhodne správna rada, prijímanie riadnych
členov Asociácie
– vylučovanie členov Asociácie
– prijímanie čestných členov Asociácie
– prijímanie a vylučovanie mimoriadnych členov Asociácie
– schvaľovanie rozpočtu a pravidiel hospodárenia s majetkom Asociácie
– rozhodovanie o výške zápisného a členského príspevku a o spôsobe jeho platenia
– schvaľovanie správy o činnosti Asociácie
– schvaľovanie ročnej účtovnej závierky
– schvaľovanie programov činnosti
– voľba a odvolávanie členov správnej a dozornej rady
– rozhodovanie o zániku Asociácie
4.2. Pre prijatie rozhodnutia o zániku Asociácie sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov Asociácie.
V ostatných prípadoch rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za podmienky, že sa jeho zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov Asociácie.
4.3. Každý riadny člen Asociácie má 1 hlas, ktorý môže na základe písomného rozhodnutia previesť na iného riadneho člena Asociácie.
4.4. Valné zhromaždenie zasadá najmenej 1-krát ročne. Doručenie písomnej pozvánky je povinný zabezpečiť prezident Asociácie každému členovi Asociácie najneskôr 30 dní pred stanoveným termínom konania valného zhromaždenia.
4.5. Mimoriadne zasadanie valného zhromaždenia je povinný zvolať prezident Asociácie, ak o to požiada najmenej 1/4 riadnych členov Asociácie, a to do 2 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
4.6. Prezident Asociácie je povinný zabezpečiť vyhotovenie písomného záznamu z rokovania valného zhromaždenia, ktorý musí dostať každý člen Asociácie vrátane tých, ktorí sa valného zhromaždenia nezúčastnili.

V. Správna rada
5.1. Správna rada je výkonným orgánom Asociácie.
5.2. Správna rada má 5 členov, ktorých spomedzi riadnych členov Asociácie volí a odvoláva valné zhromaždenie.
5.3. Funkčné obdobie správnej rady je 2 roky.
5.4. V prípade úmrtia alebo odstúpenia člena správnej rady, môže táto kooptovať nového člena na základe vlastného rozhodnutia, ktoré podlieha dodatočnému schváleniu valného zhromaždenia.
5.5. Činnosť správnej rady organizuje, riadi a kontroluje prezident Asociácie volený správnou radou spomedzi jej členov.
5.6. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadanie správnej rady zvoláva prezident písomnmou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom správnej rady najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom zasadania správnej rady. Prezident je povinný zvolať zasadanie správnej rady, ak o to požiadajú najmenej 3 jej členovia.
5.7. Na základe písomného stanoviska z fyzickej kontroly o dodržaní Podmienok prijatia za člena AICES prijatými valným zhromaždením a ich splnenia prihlasovateľom, prijíma správna rada nových členov AICES. Pre prijatie nového člena Asociácie sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny členov správnej rady. V prípade nižšieho pomeru hlasov v neprospech kandidáta na členstvo a v prípade, že tento dodrží Podmienky prijatia, odstúpi správna rada rozhodnutie o prijatí nového člena Valnému zhromaždeniu AICES.
Za súhlas, resp. nesúhlas sa považuje aj písomné stanovisko člena správnej rady, pričom výsledok kontroly musí obdržať spolu s pozvánkou na zasadnutie správnej rady.
5.8. Správna rada ako výkonný orgán Asociácie najmä
– koordinuje a usmerňuje činnosť členov Asociácie v súlade so stanovami Asociácie za účelom dosahovania jej cieľov
– zabezpečuje plnenie uznesení VZ
– vypracúva pravidlá hospodárenia s majetkom Asociácie
– vypracúva rozpočet a ročnú účtovnú závierku hospodárenia
– vypracúva návrhy na prijatie riadnych, čestných a mimoriadnych členov
Na zabezpečenie splnenia úloh správnej rady v záujme dosiahnutia cieľov Asociácie je správna rada oprávnená zriaďovať odborné komisie.

VI. Prezident
6.1. Prezident Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu navonok, je volený z členov správnej rady na obdobie dvoch rokov.

6.2. Prezident Asociácie najmä
– zvoláva zasadnutia VZ a SR
– koná v mene Asociácie v pracovnoprávnych vzťahoch
– organizuje, riadi a kontroluje prácu sekretariátu Asociácie
– organizuje a riadi činnosť správnej rady

VII. Dozorná rada
7.1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Asociácie, je 3 členná, jej členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spomedzi riadnych členov Asociácie, predsedu dozornej rady volia jej členovia spomedzi seba. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
Predseda dozornej rady má právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s hlasom poradným.
7.2. Dozorná rada najmä:
– kontroluje hospodárne a účelné vynakladanie prostriedkov Asociácie
– kontroluje dodržiavanie pravidiel hospodárenia a ostatných všeobecne záväzných predpisov hospodárenia pri nakladaní s majetkom Asociácie
– kontroluje dodržiavanie stanov, pracovného, disciplinárneho, rokovacieho a volebného poriadku
– kontroluje plnenie uznesení VZ, činnosti SR a prezidenta Asociácie
– navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti jednotlivých orgánov Asociácie

VIII. Sekretariát
8.1. Sekretariát Asociácie vykonáva bežné administratívne práce spojené s činnosťou Asociácie. Pracovníci sekretariátu sú zamestnancami Asociácie a pracovné zmluvy s nimi uzatvára za Asociáciu prezident Asociácie.
8.2. Sekretariát vedie evidenciu členov so základnými identifikačnými údajmi, s uvedením dátumu vzniku členstva, údajmi o zaplatenom zápisnom a členských príspevkoch

IX. Členovia
9.1. Členstvo v Asociácii vzniká schválením písomnej prihlášky príslušným orgánom Asociácie a zaplatením zápisného a členského.
Podmienky vzniku mimoriadneho a čestného členstva sú upravené osobitne.
9.2. Asociácia má:
– riadnych členov
– mimoriadnych členov
– čestných členov
9.3. Riadnym členom Asociácie sa môže stať právnická alebo fyzická osoba schválením písomnej prihlášky a zaplatením zápisného a členského vo výške a lehote stanovenej valným zhromaždením.
Podmienkou prijatia prihlášky za riadneho člena Asociácie je splnenie základných podmienok stanovujúcich rozsah a úroveň poskytovaných informačných služieb stanovených valným zhromaždením Asociácie.
9.4. Mimoriadnym členom Asociácie sa môže stať právnická, alebo fyzická osoba, ktorá podporuje program a ciele Asociácie a svojím členstvom sa zaviaže k priamej spolupráci s riadnymi členmi Asociácie.
Mimoriadne členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky s podmienkou zaplatenia mimoriadneho členského príspevku, ktoré schvaľuje VZ a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie do Asociácie
9.5. Čestným členom Asociácie sa môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúži o naplňovanie cieľov Asociácie alebo o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
O prijatí za čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie na návrh správnej rady.
9.6. Členstvo v Asociácii zaniká:
– vystúpením člena
– vylúčením člena
– zánikom člena – právnickej osoby
– úmrtím člena – fyzickej osoby
– zánikom Asociácie
9.7. Člen môže svoje členstvo ukončiť na základe písomného oznámenia, pričom členstvo zaniká dňom doručenia tohto oznámenia správnej rade Asociácie.
9.8. Člena možno vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, a to pre hrubé porušenie stanov Asociácie, za ktoré sa považuje:
– nezaplatenie zápisného a členského v predpísanej výške a termíne
– nezaplatenie členského príspevku ani v náhradnej dvojmesačnej lehote
– poškodzovanie záujmov Asociácie a jej členov
– neospravedlnená neúčasť na zasadaní valného zhromaždenia
– pretrvávanie neplnenia úloh, ku ktorým ho členstvo v AICES zaväzuje
– trvalý pokles kvality poskytovaných služieb pod úroveň, ktorá je stanovená v podmienkach prijatia za člena AICES
– zmena právnej formy, prípadne organizačnej štruktúry TIC, na základe ktorej riadne členstvo TIC v AICES vzniklo
9.9. Čestných členov možno vylúčiť len výnimočne, ak by ich ďalšie členstvo v Asociácii bolo v rozpore s cieľmi Asociácie a ak by mohlo mať za následok poškodzovanie jej dobrého mena. O vylúčení čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.
9.10. Vylúčením člena zaniká jeho členstvo dňom prijatia uznesenia valného zhromaždenia, ktorým bolo o vylúčení člena rozhodnuté.

X. Práva a povinnosti členov
10.1. Práva a povinnosti členov sú dané stanovami Asociácie.
10.2. Členovia majú najmä tieto práva a povinnosti:
– podieľať sa na činnosti Asociácie a jej jednotlivých orgánov
– zúčastňovať sa rokovania valného zhromaždenia
– hlasovaním rozhodovať o činnosti a cieľoch Asociácie s výnimkou mimoriadnych a čestných členov
– voliť a byť volení do orgánov Asociácie s výnimkou mimoriadnych a čestných členov
– domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov
– podávať návrhy, pripomienky a podnety k práci Asociácie a domáhať sa ich vybavenia
– byť informovaní o činnosti Asociácie
– dodržiavať Stanovy Asociácie
– riadne platiť členské príspevky

XI. HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE
11.1. Asociácia je právnickou osobou, ktorá zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.
11.2. Majetok Asociácie tvoria:
– zápisné
– členské príspevky
– príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov členov i nečlenov
11.3. S majetkom Asociácie hospodári správna rada podľa pravidiel hospodárenia prijatých valných zhromaždením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe rozpočtu Asociácie, schválenom valným zhromaždením.
11.4. Prezident Asociácie je povinný do 10 dní odo dňa konania ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie otvoriť účet Asociácie v Liptovskom Mikuláši

XII. ZÁNIK ASOCIÁCIE
12.1. Asociácia zaniká:
– rozhodnutím valného zhromaždenia o rozpustení Asociácie
– rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení s iným združením
– právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu Asociácie o jej rozpustení
12.2. V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu prezidenta alebo správnej rady na rozpustenie alebo zlúčenie Asociácie nepodarí zvolať valné zhromaždenie tak, aby bolo uznášaniaschopné pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zániku Asociácie oprávnená rozhodnúť správna rada Asociácie.
12.3. V prípade zániku Asociácie jej rozpustením, vykoná likvidáciu majetku Asociácie likvidátor podľa všeobecne platných právnych predpisov.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Asociácia vzniká jej registráciou.
13.2. Zakladajúcimi členmi Asociácie sú účastníci ustanovujúceho valného zhromaždenia podľa prezenčnej listiny, ktorí spĺňajú podmienky členstva v Asociácii.
13.3. Zakladajúci členovia Asociácie sú`povinní zaplatiť zápisné a členské do 30 dní odo dňa prijatia rozhodntia valného zhromaždenia o založení Asociácie na účet Asociácie.
13.4. Všetky náklady spojené so založením a vznikom Asociácie znáša Asociácia.

V Lipt. Mikuláši, dňa 6.6.2002

PaedDr. Ivona Fraňová
prezidentka AICES


ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Rokovanie valného zhromaždenia, zvolané v súlade so stanovami AICES vedie prezident AICES. V prípade neprítomnosti prezidenta vedie rokovanie člen správnej rady, ktorý je pre tento prípad poverený zastupovaním prezidenta AICES.

2. Pred začatím rokovania je prezident povinný zabezpečiť vyhotovenie prezenčnej listiny, do ktorej sa zapisujú riadni, mimoriadni, i čestný členovia AICES po predložení pozvánky na valné zhromaždenie. Ak sa prezentuje splnomocnený zástupca člena AICES, k prezenčnej listine sa pripája plná moc splnomocniteľa, ktorého zástupca zastupuje. Podľaprezenčnej listiny prezident zisťuje, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, o čom informuje valné zhromaždenie před začatím vlastného rokovania.

3. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predloží prezident prítomným členom návrh na zvolanie nového valného zhromaždenia, alebo na začatie rokovania podľa programu doručeného členom valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na jeho konanie, s upozornením, že valné zhromaždenie nemôže prijímať uznesenie.

4. O tom, či na rokovanie valného zhromaždenia budú pripustené aj iné osoby, ako pozvaní riadni a mimoriadni členovia, resp. ich splnomocnení zástupcovia, rozhodujú prítomní riadni členovia väčšinou hlasov všetkých prítomných riadnych členov AICES resp. ich splnomocnených zástupcov.
Ak prítomní riadni členovia hlasovaním rozhodnú, že rokovanie bude pokračovať, je prezident povinný uskutočniť voľbu volebnej komisie.

5. Ak prezident zistí, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, zabezpečí vykonanie volieb volebnej a mandátovej komisie.

6. Po uskutočnení volieb členov do mandátovej a volebnej komisie predloží prezident valnému zhromaždeniu návrh programu rokovania valného zhromaždenia. O navrhnutom programe, o Źnávrhoch na jeho zmenu alebo doplnenie rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. O každom doplňujúcom alebo pozmeňujúcom návrhu sa hlasuje samostatne. O programe sa Źhlasuje ako o celku.

7. Prezident zabezpečuje vykonanie zápisu z rokovania valného zhromaždenia.

8. Diskusie sa môžu zúčastniť riadni a mimoriadni členovia, ich splnomocnením zástupcovia a čestný členovia AICES v poradí, v akom odovzdali prezidentom určenej osobe prihlášky do diskusie.

9. Diskusiu vedie prezident, ktorý je oprávnený stanoviť časový limit pre jednotlivé diskusné príspevky. Prezident je oprávnený požiadať valné zhromaždenie, aby voľbou rozhodlo o Źukončení diskusie.
10. Faktické pripomienky môžu prednášať prítomní z miesta po udelení slova prezidentom.

11. Mandátová komisia vypracováva návrh uznesenia z rokovania valného zhromaždenia, o prijatí ktorého rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním v súlade so stanovami AICES.
Prezident je povinný oboznámiť prítomných členov AICES s návrhom uznesenia a dať hlasovať o každom pozmeňujúcom alebo doplňujúcom návrhu k nemu.
O prijatí uznesenia sa hlasuje ako o celku.

12. Prezident je povinný zabezpečiť, aby text prijatého uznesenia bol doručený všetkým členom AICES.

13. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, nevypracúvava sa uznesenie. Prezident je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia AICES obdržali záznam z rokovania takéhoto valného zhromaždenia.

14. Zapisovateľov, škrutátorov a ďalších organizačných pracovníkov môže zabezpečiť prezident aj z nečlenov AICES.


VOLEBNÝ PORIADOK ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

1. Valné zhromaždenie AICES rozhoduje o otázkach, ktoré tvoria predmet jeho činnosti hlasovaním prítomných riadnych členov a ich splnomocnených zástupcov.

2. Hlasovanie vykonávané valným zhromaždením organizuje, riadi a vykonáva volebná komisia.

3. Členov volebnej komisie určuje hlasovaním valné zhromaždenie, pričom voľbu členov volebnej komisie organizuje a riadi prezident AICES. Členmi volebnej komisie môžu byť riadni aj mimoriadni a čestní členovia AICES,skrutátorov môže zabezpečiťprezident AICES aj z nečlenov AICES, pričom jeho rozhodnutie môže zmeniť valné zhromaždenie hlasovaním v prípade, ak sa skrutátormi majú stať členovia AICES.

4. Predsedu volebnej komisie volia jej členovia spomedzi seba.

5. Volebná komisia zodpovedá za riadny priebeh každého hlasovania, ktoré sa počas rokovania valného zhromaždenia vykoná s výnimkou hlasovania o tom, či valné zhromaždenie bude Źpokračovať v rokovaní podľa predloženého programu napriek tomu, že nie je uznášaniaschopné a s výnimkou hlasovania pri voľbe volebnej komisie, kedy hlasovanie organizuje, riadi a za jeho riadny priebeh zodpovedá prezident AICES.

6. Hlasovania sa môžu zúčastniť len riadni členovia AICES resp. ich riadne splnomocnení zástupcovia. Hlasuje sa zodvihnutím volebného lístka, ktoré pri prezentácii odovzdajú riadnym členom resp. ich splnomocneným zástupcom organizační pracovníci.

7. Ak členovia s hlasovacím právom rozhodnú, že hlasovanie o niektorej otázke má byť tajné, zabezpečí predseda volebnej komisie oddelené miesto na označenie volebných lístkov a volebnú urnu. Spôsob označenia hlasovacích lístkov oznámi predseda volebnej komisie pred začatím tajného hlasovania.

8. Predseda volebnej komisie zabezpečí vyhotovenie zápisu o každom hlasovaní, ktoré sa v priebehu rokovania valného zhromaždenia uskutoční s výnimkou hlasovania o tom, či valné zhromaždenie bude pokračovať v rokovaní podľa navrhnutého programu napriek tomu, že nie je uznášaniaschopné a s výnimkou voľby volebnej komisie, kedy vyhotovenie zápisov zabezpečí prezident AICES.

9. Predseda volebnej komisie vyhlási výsledky po každom vykonanom hlasovaní.

10. Zápisy o vykonaných hlasovaniach podpisuje predseda volebnej komisie a všetci jej členovia a po skončení rokovania valného zhromaždenia ich predseda odovzdá prezidentovi AICES, ktorý je povinný zabezpečiť ich archivovanie.

11. Zápisy o vykonaných hlasovaniach musia obsahovať:
– počet prítomných členov s hlasovacím právom
– predmet hlasovania
– miesto, čas a spôsob vykonaného hlasovania
– výsledok hlasovania
– meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie
– vlastnoručné podpisy predsedu a členov volebnej komisie