O nás

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Námestie mieru č. 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Zobraziť na mape

IČO: 31897908
DIČ: 2020577647

Kontakty

+421/905/334 613

O nás

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Naším cieľom je spájať turistické informačné centrá na Slovensku a vo vzájomnej koordinácii sa zlepšovať v poskytovaní služieb turistom na základe súčasných svetových štandardov a takto zdokonaľovať situáciu v slovenskom cestovnom ruchu. Členstvo v našej organizácii prináša výhody v podobe participácie na jednotných stratégiách rozvoja, zdieľania a rozširovania zručností a know-how, vrátane školení v najnovších trendoch a možnostiach propagácie Vašej turistickej lokality.
Stanete sa súčasťou jednotnej organizácie, ktorá spolupracuje so Sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalšími odborovými organizáciami zastupujúc všetkých svojich členov pri vytváraní nových koncepcií a metodík a obhajovaní spoločných záujmov.

Turistické informačné centrá predstavujú dôležitý zdroj informácií pre všetkých potenciálnych návštevníkov Slovenska. Existujú v každej krajine, aj napriek tomu, že majú rôzneho zriaďovateľa – či už patria pod obec, región, tourist board alebo súkromného prevádzkovateľa – každý od nich očakáva aktuálnu a overenú informáciu, odporúčania na bezpečný pohyb po krajine a tipy na trávenie voľného času. Turistické informačné centrá poskytujú aj základný turistický servis vrátane predaja produktov cestovného ruchu, z tohto dôvodu majú mnohé z nich štatút cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Aj napriek možnostiam získať informácie o destinácii cestovného ruchu prostredníctvom webstránok, sociálnych sietí a aplikácií nestrácajú turistické informačné centrá na návštevnosti. Novodobí cestovatelia si tvoria program sami, necestujú organizovane, práve pre nich predstavujú turistické informačné centrá neoceniteľnú službu pred návštevou a počas návštevy krajiny. Investigatívny turista oceňuje informáciu získanú priamym podaním od lokálneho obyvateľa. Turistické informačné centrá sa profesijne nezdružujú len v rámci Slovenska, o ich význame hovorí aj mimoriadne postavenie v rámci europskej marketingovej organizácie European Cities Marketing združujúcej tourist boardy, mestá, reklamné agentúry pôsobiace v CR a i., ktorá každoročne organizuje pre členské i nečlenské turistické informačné centrá v Európe workshopy a vzdelávacie tréningy.

Aktuálny stav

V infocentrách AiCES bol od roku 2018 zavádzaný nový profesijný štandard. Základom tohto procesu bolo pridelenie jednotlivých TIC členom Správnej a Dozornej rady AiCES, ktorí tento proces usmerňujú. V prvej fáze sa vyhodnotil vstupný stav profesijného štandardu činnosti TIC. V ďalšej fáze sme identifikovali nedostatky,  najmä v oblasti komunikácie s klientom, postupe pri riešení krízových situácií, označení pracovníkov na prevádzke, minimálne legislatívne nedostatky, nedostatočná forma získavaných informácií, nedostatočná databáza informácií a nedostatočné navigačné systémy. Následne sme spracovali pomocné dokumenty a konzultácie, ktoré mohli využiť všetci členovia.  Stav bol opäť kontrolovaný v auguste 2018. Jeho vyhodnotenie bolo prezentované v októbri na valnom zhromaždení AiCES.

V roku 2019  AiCES pokračovala v zavádzaní profesijného (technického) štandardu do praxe prostredníctvom „tútorov“ z radov Správnej a Dozornej rady. Pomocou vytvárania a udržiavania výhodných partnerstiev sa podporila členská základňa. Školenia pracovníkov TIC sa zameriavali na efektívnu online komunikáciu s partnermi a zákazníkmi a boli vysvetlené aj tipy ako správne postupovať pri efektívnej prevádzke TIC. Náplňou jesenného školenia bolo zameranie sa na internetový marketing. 

Aktualizovala sa metodická príručka pre TIC, ktoré je aktuálne k dispozícií na webe.  V roku 2019 sa podarilo prvýkrát spustiť pilotný program ankety o NAJ infocentrum Slovenska. Rozbehla sa aj zdieľaná propagácia svojich členov na weboch a sociálnych sieťach.

Tútori

Viete o tom, že každé informačné centrum má pre lepšiu komunikáciu a pomoc prideleného jedného člena správnej, alebo dozornej rady? Pozrite si, kto je práve tým Vašim tútorom.                    

                              

Ciele

Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.

Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podpora rastu asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Činnosť

Zaisťuje pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá).

Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group).

Zaisťuje vzdelávanie svojich členov.

Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).

Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP a NSK.

V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podiera na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.

Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.

Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Asociácia je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR).

Správna rada

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Prezidentka AICES

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 911 705 760
E-mail: franova@infoslovak.sk,
franova@aices.sk

Bc. Jana Piatková

Člen správnej rady

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 905 334 613
E-mail: piatkova@infoslovak.sk,
piatkova@aices.sk

Bc. Petra Pondelíková

Člen správnej rady

INFO DONOVALY, s.r.o.
Nám.Sv.Antona Paduánskeho 136
976 39 Donovaly

Tel.: +421 48 419 99 00
E-mail: pondelikova@infoslovak.sk,
pondelikova@aices.sk

Ing. Rastislav Hudec

Člen správnej rady

MIK - Mestská informačná kancelária Poprad
Nám. sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 436 11 92
E-mail: hudec@infoslovak.sk,
hudec@aices.sk

Bc. Matej Barč

Člen správnej rady

TIC - Turistické informačné centrum
Letná 56/49
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 429 82 93
E-mail: barc@infoslovak.sk,
matej.barc@mestosnv.sk

Dozorná rada

PhDr. Eva Mazuchová

Predseda dozornej rady

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava

Tel.: 02/16 186, 0905/848 409
E-mail: mazuchova@infoslovak.sk,
mazuchova@aices.sk

Ing. Katarína Macúchová

Člen dozornej rady

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0907/738 652
E-mail: macuchova@infoslovak.sk,
macuchova@aices.sk

Milan Kolčák

Člen dozornej rady

Informačné centrum Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/432 10 96, 431 36 11
E-mail: kolcak@infoslovak.sk,
kolcak@aices.sk