AiCES

O nás

Asociácia informačných centier Slovenska- AiCES (založená v roku 1994) je stavovskou organizáciou pre sektor informačných centier (IC). Je to samostatné, dobrovoľné profesijné združenie. Koordinuje činnosť svojich členov v oblasti poskytovania turistických informácií, zaisťuje zvyšovanie odbornej úrovne a výmenu skúsenosti medzi členmi. AiCES zastupuje svojich členov pri prerokovávaní legislatívnych predpisov a koncepčných dokumentov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni za účelom rozvoja cestovného ruchu a služieb obyvateľstvu a návštevníkom.

Informačné centrá, ktoré sú členmi AiCES, musia spĺňať na príslušnej úrovni Profesijný (technický) štandard pre činnosť informačných centier, na základe ktorého získavajú certifikát platný pre jeden kalendárny rok, aby mohli  využívať značku AiCES na označenie svojej  prevádzky.

Asociácia si vyhradzuje právo kontroly profesijného štandardu prostredníctvom osobnej návštevy  IC členmi správnej a dozornej rady. Každý člen je povinný na vyhodnotenie svojej činnosti/ al. statusu  každoročne vyplniť pasportizačný dotazník.

Výsledky získané z analýz vychádzajúcich z pasportizácie  využíva vedenie Asociácie na zabezpečovanie rozvoja sektoru turistických informačných centier a zlepšovanie podmienok pre odborný rast svojich členov.

Činnosť Asociácie turistických informačných centier v skratke

 • Zabezpečuje pravidelné stretnutia svojich členov a každoročne organizuje v spolupráci s partnermi a zástupcami štátnej a verejnej správy odborné kolokviá.
 •  Prezentuje informačné centrá smerom k verejnosti prostredníctvom webu, sociálnych sietí, printových materiálov, tlačových konferencií a partnerských organizácií. • Organizuje vzdelávanie svojich členov.
 • Presadzuje záujmy svojich členov  na medzinárodnej úrovni (Krajiny V4).
 • Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP (Národnej sústavy povolaní) a NSK (Národnej sústavy kvalifikácií).
 • V spolupráci so štátnou správou, samosprávou a odborovými združeniami sa podieľa na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.
 • Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.
 • Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Ciele AiCES

 • Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.
 • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.
 • Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja aktívneho zahraničného a domáceho cestovného ruchu.
 • Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podporovať rast Asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Nebuďte v tom sami a staňte sa členom AiCES

Tútori

Viete o tom, že každé informačné centrum má pre lepšiu komunikáciu a pomoc prideleného jedného člena správnej, alebo dozornej rady? Pozrite si, kto je práve tým vašim tútorom.  Tútori-zo-správnej-a-dozornej-rady-AiCES-pre-TIC_2022