O nás

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Námestie mieru č. 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Zobraziť na mape

IČO: 31897908
DIČ: 2020577647

Kontakty

+421/905/334 613

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Aktuálny stav

V infocentrách AiCES je od začiatku roka 2018 zavádzaný nový profesijný štandard. Základom tohto procesu bolo pridelenie jednotlivých TIC členom Správnej a Dozornej rady AiCES, ktorí tento proces usmerňujú. V prvej fáze sme vyhodnotili vstupný stav profesijného štandardu činnosti TIC. V ďalšej fáze sme identifikovali nedostatky,  najmä v oblasti komunikácie s klientom, postupe pri riešení krízových situácií, označení pracovníkov na prevádzke, minimálne legislatívne nedostatky, nedostatočná forma získavaných informácií, nedostatočná databáza informácií a nedostatočné navigačné systémy. Následne sme spracovali pomocné dokumenty a konzultácie, ktoré mohli využiť všetci členovia.  Stav bol opäť kontrolovaný v auguste 2018. Jeho vyhodnotenie bolo prezentované v októbri na valnom zhromaždení AiCES.

Plány

V roku 2019 bude AiCES pokračovať v zavádzaní profesijného (technického) štandardu do praxe prostredníctvom „tútorov“ z radov Správnej a Dozornej rady. Pomocou vytvárania a udržiavania výhodných partnerstiev plánuje podporiť členskú základňu. Školenia pracovníkov TIC sa budú zameriavať na efektívnu online komunikáciu s partnermi a zákazníkmi a ako správne postupovať pri efektívnej prevádzke TIC. V roku 2019 bude aktualizovaná metodická príručka pre TIC. AiCES plánuje taktiež získať dotáciu na vyhotovenie jednoduchého databázového softvéru slúžiaceho na spracovanie, expedíciu a archivovanie informácií z jednotlivých destinácií cestovného ruchu. V pláne je aj realizovať súťaže popularity TIC a podporiť zdieľanú propagáciu u svojich členov na weboch a sociálnych sieťach.

Tútori

Viete o tom, že každé informačné centrum má pre lepšiu komunikáciu a pomoc prideleného jedného člena správnej, alebo dozornej rady? Pozrite si, kto je práve tým Vašim tútorom. Tútori zo správnej a dozornej rady AiCES pre TIC                                                                                                                    

                              

 

Ciele

Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.

Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podpora rastu asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Činnosť

Zaisťuje pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá).

Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group).

Zaisťuje vzdelávanie svojich členov.

Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).

Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP a NSK.

V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podiera na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.

Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.

Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Asociácia je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR).

Správna rada

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Prezidentka AICES

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0911/705 760
E-mail: franova@infoslovak.sk,
franova@aices.sk

Bc. Jana Piatková

Člen správnej rady

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0905/334 613
E-mail: piatkova@infoslovak.sk,
piatkova@aices.sk

Petra Pondelíková

Člen správnej rady

INFO DONOVALY, s.r.o.
Nám.Sv.Antona Paduánskeho 136
976 39 Donovaly

Tel.: 048/419 99 00
E-mail: pondelikova@infoslovak.sk,
pondelikova@aices.sk

Ing. Rastislav Hudec

Člen správnej rady

MIK - Mestská informačná kancelária Poprad
Nám. sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad

Tel.: 052/436 11 92
E-mail: hudec@infoslovak.sk,
hudec@aices.sk

Matej Barč

Člen správnej rady

TIC - Turistické informačné centrum
Letná 56/49
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/429 82 93
E-mail: barc@infoslovak.sk,
matej.barc@mestosnv.sk

Dozorná rada

PhDr. Eva Mazuchová

Predseda dozornej rady

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava

Tel.: 02/16 186, 0905/848 409
E-mail: mazuchova@infoslovak.sk,
mazuchova@aices.sk

Ing. Katarína Macúchová

Člen dozornej rady

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0907/738 652
E-mail: macuchova@infoslovak.sk,
macuchova@aices.sk

Milan Kolčák

Člen dozornej rady

Informačné centrum Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/432 10 96, 431 36 11
E-mail: kolcak@infoslovak.sk,
kolcak@aices.sk