Podmienky prijatia za člena

PODMIENKY PRIJATIA ZA ČLENA
ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA (AICES)

1. Riadnym členom AICES sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, pôsobiaca v cestovnom ruchu, ktorá bezplatne poskytuje turistické informácie v oblasti svojho pôsobenia. Zriaďovatelia, ktorí sa hlásia za člena Asociácie a prevádzkujú viaceré IC bez právnej subjektivity sú povinní prihlasovať všetky svoje IC, ktoré majú záujem stať sa riadnym členom.

2.Záujemca o členstvo v AICES musí byť identifikovaný s názvom TIC a náplňou jeho činnosti.

3. Záujemca o členstvo v AICES musí používať jednoznačne rozpoznateľný e‐mail na prevádzku TIC (napr. info@ruzomberok.sk, tic@trnava.eu, informacie@zuberec.sk…).

4. Záujemca o členstvo v AICES musí používať jednoznačne rozpoznateľnú internetovú adresu pre TIC (napr. www.ic.ruzomberok.sk, www.tictrnava.sk, www.informaciezuberec.sk…).

5. Turistické informačné centrum (TIC) sa riadi Profesijným (technickým) štandardom pre činnosť turistických informačných centier – členov AICES.

6. Záujemca o vstup do AICES prejavuje záujem podaním prihlášky a zaplatením zápisného poplatku vo výške 35 EUR. Zaplatením poplatku a potvrdením o prijatí prihlášky sa stáva čakateľom na členstvo a jeho činnosť podlieha monitorovaniu príslušných orgánov AICES. Po ukončení skúšobného obdobia v maximálnom trvaní 6 mesiacov, počas ktorého sa uskutoční kontrola jeho činnosti členom Dozornej alebo Správnej rady AICES a nezistia sa žiadne nezrovnalosti so stanovami AiCES, záujemca sa schválením SR alebo VZ (podľa toho, čo nastane skôr) stáva riadnym členom AICES.

7. Každý riadny člen AICES je povinný po prijatí za člena AICES zaplatiť členský príspevok 200 EUR za daný kalendárny rok.

ONLINE PRIHLÁŠKA AiCES