Valné zhromaždenie AiCES 2021 + výsledky

Valné zhromaždenie AiCES 2021 + výsledky

Valné zhromaždenie AiCES sa tento rok konalo online formou

Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES) v súlade so stanovami organizácie zabezpečovala valné zhromaždenie AiCES  v roku 2021 online formou nasledovne:

  1. Zaslaný Vám bol návrh programu valného zhromaždenia a všetky materiály, ktoré boli  predložené na rokovanie, pričom sa mohli propomienkovať do 12.11.2021.
    K bodu 5 programu bol predložený materiál umiestnený na web stránke AiCES Link: https://aices.sk/prezrite-si-vysledky-pasportizacie-aices-a-prieskumu-covid-19-ako-dopadol-rok-2020/
  2. 2.12.2021 Vám boli zaslané materiály znova so zapracovanými pripomienkami aj s hlasovacím online formulárom, v ktorom ste hlasovali Per rollam, podľa predloženého  programu valného zhromaždenia. Hlasovanie bolo ukončené 6.12 o 15.0 hod.
  3. Po vyhodnotení výsledkov hlasovania Vám bol 10.12. 2021 zaslaný návrh všetkých uznesení, ktoré bolo potrebné schváliť Vašim podpisom, pečiatkou  a zaslať oskenované na adresu info@infoslovak.sk.

Program valného zhromaždenia AiCES, december 2021:

1) Schválenie volebnej komisie

2) Schválenie mandátovej komisie

3) Schválenie programu valného zhromaždenia

4) Správa o činnosti AICES za obdobie 10/2020 – 10/2021

5) Výsledky pasportizácie a prieskumu k opatreniam TIC v čase Covid 19

6) Správa o stave členskej základne k 31.10.2021

7) Správa o hospodárení za rok 2020

8) Správa o hospodárení od 1.1.2021-31.8.2021

9) Revízna správa k predloženým výsledkom hospodárenia (body 7 a 8 programu)

10) Návrh plánu činnosti a rozpočtu AiCES na rok 2022

11) Schválenie uznesení

Plán činnosti a rozpočet AiCES 2022 (1)

Revízna správa AiCES 2021 (1)

Správa o stave členskej základne AiCES 2021 (1)

Správa o hospodárení AiCES za rok 2020 (1)

Správa o hospodárení AiCES od 1.1 – 31.8.2021 (1)

Správa o činnosti AiCES za obdobie 10 2020-10 2021

Zápis volebnej komisie z Per rolllam hlasovania VZ 6.12.2021

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia AiCES 2021

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 37 riadnych členov AiCES. Výsledky hlasovania zaznamenala volebná komisia a sú uvedené v tabuľke nižšie.

Program valného zhromaždenia AiCES:

Výsledky hlasovania

1. Schvaľovanie členov volebnej komisie. Návrh: Petra Pondelíková (INFO DONOVALY), Milan Kolčák (IC Ružomberok), Dáša Ščensná (IC Banská Bystrica):

Za:37

 Proti:0

2. Schvaľovanie členov mandátovej komisie. Návrh: Jana Piatková (IC Liptovský Mikuláš), Eva Mazuchová (TIC Bratislava), Martin Barč (TIC Spišská Nová Ves). Hlasovanie:

Za:37

 Proti:0

3. Schvaľovanie programu valného zhromaždenia v nasledovných bodoch:

(1. Schválenie volebnej komisie, 2. Schválenie mandátovej komisie, 3. Schválenie programu valného zhromaždenia, 4. Správa o činnosti AICES za obdobie 10/2020 – 10/2021, 5. Výsledky pasportizácie TIC a prieskumu k opatreniam TIC v čase Covid 19 za rok 2020, 6. Správa o stave členskej základne k 31. 10. 2021, 7. Správa o hospodárení za rok 2020, 8. Správa o hospodárení od 1. 1. 2021-31. 8. 2021, 9. Revízna správa k predloženým výsledkom hospodárenia (body 7 a 8 programu), 10. Návrh plánu činnosti a rozpočtu AiCES na rok 2022,

Za:37

 Proti:0

4. Správu o činnosti AiCES od 10/2020 do 10/2021:

Berie na vedomie:37

 Zdržal sa:0

5. Výsledky pasportizácie TIC a prieskumu k opatreniam TIC v čase Covid 19 za rok 2020:

Berie na vedomie:36

Zdržal sa:1

6. Správu o stave členskej základne k 31. 10. 2021:

Berie na vedomie:37

 Zdržal sa:0

7. Schvaľovanie správy o hospodárení za rok 2020 a presunu výsledku hospodárenia vo výške 109,77 €  na položku „ostatné fondy”.

Za:37

 Proti:0

8. Informatívnu správu o hospodárení za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021:

Berie na vedomie:36

Zdržal sa:1

9. Revíznu správu k výsledkom hospodárenia (body 7 a 8 programu):

Berie na vedomie:37

 Zdržal sa:0

10. Schvaľovanie návrhu plánu činnosti a rozpočtu AiCES na rok 2022:

Za:36

Zdržal sa:1

                                                                     

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES      

Najnovšie články: