Stretnutie správnej a dozornej rady AiCES v Nitre

Stretnutie správnej a dozornej rady AiCES v Nitre

Členovia správnej a dozornej rady AiCES nastavili smerovanie asociácie a zaoberali sa prípravou Kolokvia AiCES #snamisanestratite

Správna a dozorná rada asociácie sa na svojom zasadnutí v Nitre 20.7.2022  zaoberala hlavne prípravou Kolokvia a Valného zhromaždenia AiCES.

Termín konania Kolokvia AiCES je plánovaný na 6.-7.10.2022 v Bratislave a zástupcovia turistických informačných centier Slovenska si tak po dvojročnej prestávke, kedy spolu rokovali väčšinou online budú môcť opäť sadnúť aj s ďalšími partnermi AiCES za spoločný stôl.

Spolupráca s Krajskými organizáciami cestovného ruchu (KOCR)

Nemenej dôležitou témou bolo nadviazanie aktívnej spolupráce KOCR a AiCES, teda prepojenie informačných centier s ich regionálnou KOCR. Jedná sa hlavne o rozvoj komunikácie a inej pomoci (materiálnej, finančnej) KOCR smerom k infocentrám a späť.  Infocentrá predstavujú častokrát styčný bod, sú hlavným informačným kanálom pre daný región a sú schopné odovzdávať  KOCR spätnú väzbu od návštevníkov. Hlavným cieľom je zaradenie tejto spolupráce do oficiálnych plánov KOCR v roku 2023 a následný rozvoj činností.

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko

Do plánu sa zaradilo aj aktívne rozvíjanie projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko vo vybraných informačných centrách. Bude sa jednať o pilotný projekt 2-3 informačných centier, ktoré budú tzv. ambasádormi v plnej miere. Časť ich aktivít sa bude priamo prepájať s týmto projektom, zosúlaďovať ich plány s tematikou tohto projektu, pričom aktuálne témy a výzvy tohto projektu budú aplikované priamo na činnosť informačného centra (napr. Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, Svetový deň cestovného ruchu, udržateľnosť na pracovisku, výlet do okolia + čistenie lesa, prehliadka mesta/okolia v tejto tematike a pod.).

Spolupráca s ostatnými infocentrami na projekte #ObjavUdržateľnéSlovensko bude aj naďalej pokračovať vo forme zasielania článkov,  pomoci so zviditeľnením a propagáciou noviniek, tipov na výlety či na regionálne podniky a podobne.

Informačným centrám v sieti AiCES budú zároveň zaslané logá #ObjavUdržateľnéSlovensko a krátke popisy s prelinkom, ktoré môžu byť uverejnené na ich webových sídlach ako znak zapojenia sa do tohto projektu v rámci AiCES. Logo sa môže uverejňovať aj pri všetkých článkoch s tematikou projektu.

Najbližšie online stretnutie členov AiCES bude v septembri

Od septembra bude AiCES aj naďalej pokračovať so svojimi členmi v pravidelných mesačných online stretnutiach. Po novom, bude do prezentácie zaradená vždy aj ukážka dobrej praxe z ktoréhokoľvek TIC, ktoré bude mať záujem takto odprezentovať svoje dobré skúsenosti z tvorby produktov, marketingovej komunikácie či iných činností, ktoré by boli inšpiráciou pre ostatných kolegov.

Témy online stretnutí budú vopred určené a každé TIC môže svoj záujem o prezentáciu nahlásiť na centrále AiCES, alebo mailom na info@infoslovak.sk.

Na najbližšom online stretnutí v septembri (termín sa ešte upresní) bude okrem iného prezentovaná aj téma príkladu dobrej praxe z Turistického informačného centra v Ružomberku a ich Turistický pas.

Turistický pas bude odprezentovaný ako príklad dobrej praxe na najbližšom online stretnutí členov AiCES v septembri Zdroj: TIC Ružomberok

Naše odporúčanie na záver

Situácia na poli cestovného ruchu na Slovensku je náročná. AiCES vždy vyzýva svojich členov o poskytovanie overených informácií návštevníkom a taktiež o ich pravidelnú aktualizáciu. O to horšie keď je snaha našich členov častokrát márna.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, vás prosíme, skúste si prejsť oficiálny web slovakia.travel a upozornite na nezrovnalosti.

Členovia správnej a dozornej rady AiCES na stretnutí v Nitre.Za poskytnutie priestorov a pomoc ďakujeme celému tímu pracovníkov Hotela Mikado v Nitre.

 

                                                                 Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES    

Najnovšie články: