Stretnutie členov SR a DR prinieslo nové rozhodnutia. Kolokvium sa uskutoční s pôvodným scenárom

Stretnutie členov SR a DR prinieslo nové rozhodnutia. Kolokvium sa uskutoční s pôvodným scenárom

Hlavnou témou stretnutia bola príprava už VII. Kolokvia AiCES 

Zasadnutie členov správnej a dozornej rady AiCES sa konalo 14.09.2020 o 10.30 hod. v Nitre v zasadačke hotela Riverside. Jednalo sa o prvé osobné stretnutie členov SR a DR AiCES od vypuknutia pandémie COVID 19. Stretnutia boli dovtedy komunikované online formou. 

Príprava kolokvia a VZ 6.10.2020 v Banskej Bystrici

Správna a dozorná rada sa vzhľadom k súčasnej situácii rozhodla k nasledovným zmenám ohľadom konania zhromaždení:
a) Valné zhromaždenie bude realizované online.
b) Kolokvium sa bude konať podľa pôvodného plánu a bude zabezpečený videozáznam a zverejnený na youtube.
Tému „ Skúsenosti z prevádzok TIC počas pandémie (COVID-19) v SR“ budú prezentovať TIC:
Bratislava, B. Bystrica, Starý Smokovec/Tatranská Lomnica, Liptovský Mikuláš a Terchová. Prezentácie majú byť spracované v PowerPointe v rozsahu 5-7 strán a prezentácia max do 8 min.
c) Na kolokviu bude pri zhodnotení dôsledkov pandémie prezentovaný aj Kódex TIC v krízových situáciách, ktorý bude prílohou súčasného Profesijného štandardu TIC.

Príprava plánu činnosti AiCES na rok 2020

Rada sa rámcovo zhodla na nasledovnom pláne činnosti, ktorý predloží VZ na schválenie.

a) Metodická pomoc a poradenstvo pre bezpečnú prevádzku TIC počas krízových situácií

Nastavenie štandardov pre prácu v krízových situáciách pre TIC
Angažovať sa v spolupráci MDV SR v riešení dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19 pre činnosť a ďalšiu existenciu TIC na Slovensku, ako rizikových miest prichádzajúcich do kontaktu s domácimi a zahraničnými návštevníkmi.
Riešenie bezpečnej prevádzky TIC, ako pre pracovníkov, tak aj pre návštevníkov daných destinácii, v ktorých informačné centrá pôsobia ako prvý kontaktný bod.

b) Partnerstvá AiCES

Vytváranie a udržiavanie výhodných partnerstiev zameraných na prípravu financovanie spoločných projektov, zameraných na podporu členskej základne. Nadviazanie nových partnerstiev s Krajskými organizáciami CR a Železnicami SR v oblasti lepšej informovanosti domácich a zahraničných návštevníkov Slovenska. Spolupráca s redakciou Pamiatky a múzeá, Slovenské národné múzeum.

c) Školenia pracovníkov TIC

  • zameranie na tvorbu a prácu s databázami
  • práca s e-shopom
  • ako efektívne pracovať s google Moja firma

d) Databázový software

Zadefinovanie oprávnenej aktivity z dotácie cez MDV SR na digitalizáciu služieb, ktoré umožnia spracovávať, distribuovať a archivovať overené informácie z jednotlivých destinácií Slovenska

e) Realizácia súťaže popularity TIC pre rok 2021

Pokračovanie v 2. ročníku súťaže o najpopulárnejšie TIC SR za rok 2021 bod záštitou MDV SR a s podpornou kampaňou jednotlivých členov.

f) Podpora zdieľanej propagácie u svojich členov (web stránky, sociálne siete) a zvyšovať popularitu AiCES prostredníctvom sociálnych sieti a médií a špecializovaného časopisu NDS.

Diskusia a postrehy

Diskusia prebiehala ohľadom hľadania možností ako celoplošne zvýšiť marže pre TIC, čo sa týka predaného tovaru, ale aj služieb. Z toho dôvodu bolo navrhnuté zaradiť do školení aj internetový obchod. Ďalšou témou bola nedostatočná propagácia TIC cez Google Moja firma. Počas krízy, kedy boli TIC uzatvorené väčšina TIC nemala na tomto profile zaktualizované údaje, ani uvedené že prevádzka je zatvorená. V oblasti rozširovania partnerstva chce AiCES viac spolupracovať s Krajskými organizáciami CR. S Ministerstvom dopravy a výstavby hľadať možnosti financovania na spracovanie, distribúciu a archiváciu informácií a znova otvoriť otázku distribúcie materiálov do TIC cez ministerstvo.

P. Fraňová predstavila novo spracovanú prílohu logomanuálu AiCES. Obsahuje grafické návrhy (Vnútorné nálepky A4, Jednotnú formu zákonného označenia prevádzok – názov, adresa, zodp. vedúci, prevádzková doba… do ktorej si môže každé TIC doplniť vlastné údaje a nálepky na zem (stupaje na označenie diskrétnych zón v TIC).
Vnútorné nálepky dá pre členov zhotoviť AiCES, ostatné grafické návrhy odporúča AiCES členom používať vo vlastných prevádzkach.

Bližšie informácie ohľadom konania Valného zhromaždenia AiCES online Vám prinesieme už čoskoro. 

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                                Váš tím AiCES,                                              Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady

 

Najnovšie články:

AiCES-školenia-tútorstvo-s-nami-sa-nestratite-metodicka-pomoc-infocentrum-tic