Štátna pomoc pre infocentrá činí doposiaľ desaťtisíce €. Požiadali ste si už o príspevok?

Štátna pomoc pre infocentrá činí doposiaľ desaťtisíce €. Požiadali ste si už o príspevok?

Informačné centrá si aj v tomto období môžu požiadať o štátnu pomoc. Výška príspevku závisí od poklesu prenocovaní v danej lokalite

Cieľom štátnej pomoci pre cestovný ruch je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov. Tie by mali byť určené na cielené prekrytie časti fixných nákladov,  ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR. Podobne aj v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

7.1.2021 sme písali prvú správu o možnosti čerpania štátnej pomoci pre infocentrá v rámci pomoci pre cestovný ruch. Táto výzva vychádza priamo z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Iniciatíva AiCES pretlačila do schémy pomoci aj infocentrá

Vďaka iniciatíve AiCES a následných rokovaniach s Ministerstvom dopravy a výstavby SR sa nám podarilo do tejto schémy zaradiť aj informačné centrá, ktoré v počiatkoch schémy pre cestovný ruch absentovali. Aktuálnu členskú základňu AiCES tvorí 56 členov. Aj keď výška tejto pomoci nie je vysoká, je to skvelá možnosť ako zmierniť negatívne dôsledky pandémie na chod infocentra.

Samotná žiadosť o príspevok je rovnaká pre všetky subjekty cestovného ruchu zapojené do tejto výzvy. Z toho dôvodu sme vám poskytli návod, ako tento dokument správne vyplniť. Platí tu hlavné pravidlo, že výška finančného príspevku závisí od % poklesu prenocovaní.  Percentuálny pokles počtu prenocovaní je následne násobený fixnou sumou 1000€, pričom výsledná suma je výškou pomoci pre turistické informačné centrum. Maximálna výška pomoci za kalendárny mesiac teda môže činiť 1000 € pri 100 % poklese prenocovaní.

Vďaka spätnej väzbe od viacerých našich členov vieme, že vo väčšine prípadov s podaním žiadosti nenastal žiaden problém. Existujú však aj také infocentrá, ktoré si žiadosť o tento príspevok dodnes nepodali.

Od začiatku pandémie bola spustená už III. etapa čerpania pomoci

Doposiaľ si infocentrá mohli žiadať o pomoc spolu za 14 kalendárnych mesiacov. Vyhlásená teda bola I., II. a III. etapa čerpania tejto pomoci, pričom posledným mesiacom, za ktorý sa dalo čerpať pomoc je máj 2021. Táto výzva v rámci pomoci de minimis by mala pokračovať pokiaľ sa nič nezmení až do konca roka 2022.

Ak by sme na to išli jednoduchým príkladom tak by nám vyšlo, že maximálna výška pomoci pre infocentrum bola doposiaľ 14 000 €. To by však musel byť stály pokles prenocovaní o 100% od začiatku výzvy, čo nie je reálne. Poklesy sa pohybujú rôzne v závislosti od regiónov, miest a mesiacov. No mali sme tu aj mesiace, kedy viacero regiónov zaznamenalo poklesy aj o viac ako 90 % (január, február 2021). Ak ste si o túto pomoc doposiaľ nepožiadali, neváhajte a vyplňte si formulár čím skôr. Bola by škoda prísť aj o túto možnosť dofinancovania vašich nákladov v čase pandémie.

 

                                                                 Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: