O nás

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Námestie mieru č. 1,
031 01 Liptovský Mikuláš

Zobraziť na mape

IČO: 31897908
DIČ: 2020577647

Kontakty

+421/905/334 613

O nás

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Naším cieľom je spájať turistické informačné centrá na Slovensku a vo vzájomnej koordinácii sa zlepšovať v poskytovaní služieb turistom na základe súčasných svetových štandardov a takto zdokonaľovať situáciu v slovenskom cestovnom ruchu. Členstvo v našej organizácii prináša výhody v podobe participácie na jednotných stratégiách rozvoja, zdieľania a rozširovania zručností a know-how, vrátane školení v najnovších trendoch a možnostiach propagácie Vašej turistickej lokality.
Stanete sa súčasťou jednotnej organizácie, ktorá spolupracuje so Sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalšími odborovými organizáciami zastupujúc všetkých svojich členov pri vytváraní nových koncepcií a metodík a obhajovaní spoločných záujmov.

Turistické informačné centrá predstavujú dôležitý zdroj informácií pre všetkých potenciálnych návštevníkov Slovenska. Existujú v každej krajine, aj napriek tomu, že majú rôzneho zriaďovateľa – či už patria pod obec, región, tourist board alebo súkromného prevádzkovateľa – každý od nich očakáva aktuálnu a overenú informáciu, odporúčania na bezpečný pohyb po krajine a tipy na trávenie voľného času. Turistické informačné centrá poskytujú aj základný turistický servis vrátane predaja produktov cestovného ruchu, z tohto dôvodu majú mnohé z nich štatút cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie. Aj napriek možnostiam získať informácie o destinácii cestovného ruchu prostredníctvom webstránok, sociálnych sietí a aplikácií nestrácajú turistické informačné centrá na návštevnosti. Novodobí cestovatelia si tvoria program sami, necestujú organizovane, práve pre nich predstavujú turistické informačné centrá neoceniteľnú službu pred návštevou a počas návštevy krajiny. Investigatívny turista oceňuje informáciu získanú priamym podaním od lokálneho obyvateľa. Turistické informačné centrá sa profesijne nezdružujú len v rámci Slovenska, o ich význame hovorí aj mimoriadne postavenie v rámci europskej marketingovej organizácie European Cities Marketing združujúcej tourist boardy, mestá, reklamné agentúry pôsobiace v CR a i., ktorá každoročne organizuje pre členské i nečlenské turistické informačné centrá v Európe workshopy a vzdelávacie tréningy.

Nebuďte v tom sami a staňte sa členom AiCES

Členovia AiCES

Aktuálny zoznam členov nájdete na tomto odkaze

Príloha –Turistické-informačné-centrá-SR-členovia-AiCES-2022-kontakty

Aktuálny stav

V infocentrách AiCES bol od roku 2018 zavádzaný nový profesijný štandard. Základom tohto procesu bolo pridelenie jednotlivých TIC členom Správnej a Dozornej rady AiCES, ktorí tento proces usmerňujú. V prvej fáze sa vyhodnotil vstupný stav profesijného štandardu činnosti TIC. V ďalšej fáze sme identifikovali nedostatky,  najmä v oblasti komunikácie s klientom, postupe pri riešení krízových situácií, označení pracovníkov na prevádzke, minimálne legislatívne nedostatky, nedostatočná forma získavaných informácií, nedostatočná databáza informácií a nedostatočné navigačné systémy. Následne sme spracovali pomocné dokumenty a konzultácie, ktoré mohli využiť všetci členovia.  Stav bol opäť kontrolovaný v auguste 2018. Jeho vyhodnotenie bolo prezentované v októbri na valnom zhromaždení AiCES.

V roku 2019  AiCES pokračovala v zavádzaní profesijného (technického) štandardu do praxe prostredníctvom „tútorov“ z radov Správnej a Dozornej rady. Pomocou vytvárania a udržiavania výhodných partnerstiev sa podporila členská základňa. Školenia pracovníkov TIC sa zameriavali na efektívnu online komunikáciu s partnermi a zákazníkmi a boli vysvetlené aj tipy ako správne postupovať pri efektívnej prevádzke TIC. Náplňou jesenného školenia bolo zameranie sa na internetový marketing. 

Aktualizovala sa metodická príručka pre TIC, ktoré je aktuálne k dispozícií na webe.  V roku 2019 sa podarilo prvýkrát spustiť pilotný program ankety o NAJ infocentrum Slovenska. Rozbehla sa aj zdieľaná propagácia svojich členov na weboch a sociálnych sieťach.

Celý rok 2020 sa nesie v znamení COVID-19. Tomu sa prispôsobila aj činnosť AiCES, pričom sa prihliada na organizovanie školení online. Počas jesene sa pre členov organizuje aj tradičné kolokvium, ktoré bude tento rok odprezentované online formou.

Tútori

Viete o tom, že každé informačné centrum má pre lepšiu komunikáciu a pomoc prideleného jedného člena správnej, alebo dozornej rady? Pozrite si, kto je práve tým Vašim tútorom.                    

                              

Ciele

Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.

Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb a podpora rastu asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Činnosť

Zaisťuje pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá).

Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group).

Zaisťuje vzdelávanie svojich členov.

Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).

Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom NSP a NSK.

V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podiera na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.

Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.

Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Asociácia je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR).

Správna rada

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

Prezidentka AICES

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 911 705 760
E-mail: franova@infoslovak.sk,
franova@aices.sk

Bc. Jana Piatková

Člen správnej rady

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 905 334 613
E-mail: piatkova@infoslovak.sk,
piatkova@aices.sk

Bc. Petra Pondelíková

Člen správnej rady

INFO DONOVALY, s.r.o.
Nám.Sv.Antona Paduánskeho 136
976 39 Donovaly

Tel.: +421 48 419 99 00
E-mail: pondelikova@infoslovak.sk,
pondelikova@aices.sk

Ing. Rastislav Hudec

Člen správnej rady

MIK - Mestská informačná kancelária Poprad
Nám. sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 436 11 92
E-mail: hudec@infoslovak.sk,
hudec@aices.sk

Bc. Matej Barč

Člen správnej rady

TIC - Turistické informačné centrum
Letná 56/49
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 429 82 93
E-mail: barc@infoslovak.sk,
matej.barc@mestosnv.sk

Dozorná rada

PhDr. Eva Mazuchová

Predseda dozornej rady

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava

Tel.: 02/16 186, 0905/848 409
E-mail: mazuchova@infoslovak.sk,
mazuchova@aices.sk

Ing. Katarína Macúchová

Člen dozornej rady

Asociácia informačných centier Slovenska
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0907/738 652
E-mail: macuchova@infoslovak.sk,
macuchova@aices.sk

Milan Kolčák

Člen dozornej rady

Informačné centrum Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/432 10 96, 431 36 11
E-mail: kolcak@infoslovak.sk,
kolcak@aices.sk