Aktuálny stav AiCES a naše plány

Aktuálny stav AiCES a naše plány

Aktuálny stav

V infocentrách AiCES je od začiatku roka 2018 zavádzaný nový profesijný štandard. Základom tohto procesu bolo pridelenie jednotlivých TIC členom Správnej a Dozornej rady AiCES, ktorí tento proces usmerňujú. V prvej fáze sme vyhodnotili vstupný stav profesijného štandardu činnosti TIC a v ďalšej fáze sme identifikovali zistené nedostatky. Išlo najmä o komunikáciu s klientom, postup pri riešení krízových situácií, označenie pracovníkov na prevádzke, minimálne legislatívne nedostatky, nedostatočná forma získavaných informácií, nedostatočná databáza informácií a nedostatočné navigačné systémy. Následne sme spracovali pomocné dokumenty a konzultácie, ktoré mohli využiť všetci členovia. Stav bol opäť kontrolovaný v auguste 2018. Jeho vyhodnotenie bolo prezentované v októbri na valnom zhromaždení AiCES.

Získali sme významné ocenenie!

AiCES získala ocenenie v kategórii Združenie CR v prieskume Štruktúra turizmu Slovenska 2018.

Občianske združenie Brand lnstitute, realizovalo prieskum s názvom Štruktúra turizmu Slovenska 2018. Prieskum bol realizovaný v období 1. marec 2018 až 30. máj 2018 a bol zameraný na všetky mestá a obce na Slovensku, všetky organizácie cestovn6ho ruchu a všetky kraje Slovenska. Asociácia získala 3. miesto v kategórii Združenie CR za najlepšie riadené združenie. Na Slovensku je v súčasnosti 140 miest a 2933 obci. Celkovo bol dotazník distribuovaný 3167 inštitúciám na Slovensku. Z toho sa zapojilo 552 z nich.

Dotazník sa dopytoval respondenta v akej organizácii cestovného ruchu je členom (OCR, KOCR, iný typ združenia) a následne sa respondent vyjadril, či je spokojný s výškou členského a spôsobom riadenia organizácie.

Sprievodný list k oceneniu si môžete prezrieť v prílohe brand_institute

Pre viac informácií navštívte  https://brandinstitute.sk/struktura-turizmu-slovenska-2018/

Plány

V roku 2019 bude AiCES pokračovať v zavádzaní profesijného (technického) štandardu do praxe prostredníctvom „tútorov“ z radov Správnej a Dozornej rady.  Pomocou vytvárania a udržiavania výhodných partnerstiev plánuje podporiť členskú základňu. Školenia pracovníkov TIC sa budú zameriavať na efektívnu online komunikáciu s partnermi a zákazníkmi a ako správne postupovať pri efektívnej prevádzke TIC. V roku 2019 bude aktualizovaná metodická príručka pre TIC. AiCES plánuje taktiež získať dotáciu na vyhotovenie jednoduchého databázového softvéru slúžiaceho na spracovanie, expedíciu a archivovanie informácií z jednotlivých destinácií cestovného ruchu. V pláne je aj realizovať súťaže popularity TIC a podporiť zdieľanú propagáciu u svojich členov na weboch a sociálnych sieťach.