Ako sme pracovali v AiCES? Prečítajte si priebežnú správu o činnosti

Ako sme pracovali v AiCES? Prečítajte si priebežnú správu o činnosti

Priebežná správa o činnosti AiCES
za obdobie 10/2020 – 3/2021

Zástupcovia správnej a dozornej rady AiCES sa od posledného online valného zhromaždenia 6.10.2020 pravidelne stretávajú formou online porád a vykonávajú svoju činnosť v súlade so schváleným plánom činnosti asociácie na rok 2021. O všetkých aktivitách sú členovia pravidelne informovaní prostredníctvom oficiálnej web stránky www.aices.sk a sociálnych sietí asociácie.

V tejto správe prinášame prehľad všetkých aktivít asociácie a dosiahnutých výsledkov v danom období:

A/ VII. KOLOKVIUM ČLENOV AICES
Pôvodne plánovaný 7. ročník Kolokvia členov AiCES, ktorý sa mal konať spolu s valným zhromaždením 6.10.2020 v Banskej Bystrici, bol vzhľadom k vtedajšej situácii realizovaný formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe v priestoroch televízneho štúdia v Nitre. Hlavnou témou bol „Vplyv krízových situácií na činnosť informačných centier“ a dopady aktuálnej pandémie na cestovný ruch.
Bližšie informácie a videozáznam z Kolokvia: Predstavujeme vám VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

B/ Z JEDNOTLIVÝCH ÚLOH SCHVÁLENÉHO PLÁNU ČINNOSTI AICES NA ROK 2021 BOLI ZREALIZOVANÉ:

1. Metodická pomoc a poradenstvo pre bezpečnú prevádzku TIC počas krízových situácii

a) Nastavenie štandardov pre prácu v krízových situáciách pre TIC
Vypracovaný krízový plán turistického informačného centra – je dostupný na web stránke Dokumenty na stiahnutie 

b) Riešenie bezpečnej prevádzky TIC, ako pre pracovníkov, tak aj pre návštevníkov daných destinácií, v ktorých informačné centrá pôsobia ako prvý kontaktný bod
Nová značka CESTUJ BEZPEČNE/ SAFE TRAVEL, grafický návrh a výroba nálepiek pre jednotlivé prevádzky TIC. Snahou tejto značky je navodiť u turistov a návštevníkov atmosféru bezpečnej dovolenky v jednotlivých destináciách. Nálepky boli členom zaslané poštou, každé TIC si však môže dať vyrobiť podľa potreby aj ďalšie kusy podľa predlohy.

Spoločné grafické a informačné prvky súvisiace s opatreniami Covid 19 (oznamy – pandemické otváracie hodiny, používanie ochranných prostriedkov pri vstupe na prevádzku, atď..) Dokumenty na stiahnutie 

c) Angažovať sa v spolupráci s MDV SR v riešení dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19 pre činnosť a ďalšiu existenciu TIC na Slovensku, ako rizikových miest prichádzajúcich do kontaktu s domácimi a zahraničnými návštevníkmi.

Zásadným posunom v podpore TIC pri riešení pandemickej situácie je nastavenie spolupráce AiCES s MDV SR ohľadom finančnej podpory štátu a kompenzácii strát vzhľadom k opakovaným lockdownom v roku 2020 a nasledovných obdobiach. Finančná podpora bola vďaka iniciatíve AiCES nastavená od apríla 2020 na základe ukazovateľov počtu prenocovaní daného a porovnateľného obdobia roku 2019 v jednotlivých destináciách. Asociácia v tejto problematike poskytovala svojim členom metodickú pomoc a potrebné štatistické údaje z ktorých bolo potrebné pri zadávaní žiadostí vychádzať. Koncom roka 2020 bola vyhlásená prvá výzva ministerstva o poskytnutie štátneho príspevku za obdobie mesiacov apríl – október 2020 a v súčasnosti už bola poskytnutá finančná kompenzácia jednotlivým TIC ktoré o podporu požiadali.  AiCES radí. Schválili vám žiadosť o štátny príspevok? Ako ďalej?

Aktuálne čakáme na zverejnenie výzvy na ďalšie obdobie. Hneď ako bude výzva zverejnená a budúk dispozícii dostupné údaje aj zo štatistického úradu budeme kontaktovať členov AiCES. Aktualizácia: Výzva je už zverejnená, čakáme na štatistiky- II. etapa podpory pre CR zverejnená. Štátna pomoc pre infocentrá prichádza

K tomu aby bolo možné čerpať takúto formu štátnej finančnej pomoci bola zároveň počas októbra-novembra 2020 intenzívne z jednotlivými TIC riešená otázka legislatívneho zaradenia a kompletnosti zriaďovacích dokumentov pre jednotlivé formy informačných centier a ich prípadnej potreby doplnenia.

2. Partnerstvá AiCES

Vytváranie a udržiavanie výhodných partnerstiev zameraných na prípravu a financovanie spoločných projektov, zameraných na podporu členskej základne. Nadviazanie nových partnerstiev s Krajskými organizáciami CR a Železnicami SR v oblasti lepšej informovanosti domácich a zahraničných návštevníkov Slovenska. Spolupráca s redakciou Pamiatky a múzeá, Slovenské národné múzeum.

a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Sekcia cestovného ruchu
Okrem spolupráce ohľadom pandemickej finančnej podpory TIC prebehli s ministerstvom rokovania ohľadom:

Novelizácie Zákona o podpore CR 91/2010. Zo strany AiCES boli zaslané oficiálne pripomienky ohľadom definície, náplne činnosti a spolufinancovania turistických informačných centier ako súčasti integrovaného informačného systému SR.

AiCES začala spoločné rokovania medzi MDaV SR a Železničnou spoločnosťou SR ohľadom možnosti umiestnenia jednotných interiérových, prípadne exteriérových informačných tabúľ TIC na železničných staniciach. Správna rada v súčasnej fáze odsúhlasila obsah a formu tabúľ a návrh bol zaslaný zástupcom ministerstva k ďalšiemu rokovaniu so ŽSR.

Konzultácie a poskytovanie súčinnosti v priebehu jednotlivých etáp poskytovania štátnej pomoci zo schémy „de minimis“ na základe pravidelného monitorovania členskej základe.

Pozastavenie plánovaných školení a súťaže popularity do rozhodnutia o nastavení nových foriem a spôsobu spolupráce ovplyvnených vznikom novej národnej agentúry Slovakia travel a následného rozdelenia kompetencií medzi MDaV SR a novou agentúrou.

b) Národná diaľničná spoločnosť
Národná diaľničná spoločnosť prevádzkuje 4 informačno-predajné miesta, z toho 3 sú členom AiCES. V posledných rokoch zároveň NDS participovala na rozvoji portálu www.aices.sk. V roku 2021 sa v tejto oblasti angažovať nebude, z dôvodu presunutia finančných prostriedkov na pomoc ich pracovníkov, postihnutých úmrtím člena rodiny z dôvodu COVID-19. Po ukončení lockdownu je dohodnuté pracovné stretnutie so zástupcom vedenia NDS ohľadne nastavenia podmienok ďalšej spolupráce.

NOVÉ PARTNERSTVÁ 2021

a) Členovia SR a DR AiCES sa už v roku 2020 dohodli na spoločnom smerovaní asociácie k propagácii udržateľnosti a k snahe zaviazať sa k šetrnému správaniu voči prírode – byť viac EKO. 

Začiatkom marca 2021 sa začala rodiť vďaka nášmu novému partnerovi z Českej republiky spo Ekotema Group nová spolupráca, ktorá nám pomôže nastaviť procesy a postupy enviromentálnej zodpovednosti organizácie. Od tejto spolupráce si sľubujeme reálne výsledky vo forme osvety pre TIC a aj celý sektor turizmu. Veríme, že nám s tým pomôžu aj naši členovia. Formou článkov, mediálnej spolupráce a vzájomnej kooperácií môžeme skutočne ovplyvniť smerovanie ekoturizmu a stat sa koordinátorom zavádzanie zeleného cestovného ruchu v jednotlivých destináciách.

Ciele spolupráce
zmapovať atraktívne turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta, projekty, služby, výrobky, značky, ktoré akcentujú a v praxi presadzujú princípy udržateľného rozvoja,
medializovať príklady dobrej praxe, pravidelne prinášať prehľad inšpiratívnych článkov, príspevkov, tipov a praktických rád,
prepojiť domácich a zahraničných návštevníkov s regionálnymi, ekologickými, a udržateľnými príležitosťami,
rozvíjať regionálny potenciál s dôrazom na udržateľný rozvoj, tradície a ochranu prírody a krajiny.
Bližšie informácie:  S AiCES k zelenšej budúcnosti. Predstavujeme vám nového partnera, inovačnú spoločnosť Ekotema

Výzva k spolupráci:
Správna rada vyzýva jednotlivé TIC aby sa zapojili do projektu a zviditeľnili svoj región formou článkov, alebo tipov na udržateľné aktivity. Informácie ako postupovať, nájdete tu: Envimagazin.cz

b) MONITORA s.r.o.

Nový mediálny partner, ktorý sa zaoberá monitoringom médií a komplexným media intelligence systémom, ktorý pomáha posunúť firemnú komunikáciu na novú úroveň. Firma poskytuje najširšie pokrytie zdrojov, funkčný Medialist, prepracovanú kvantitatívnu analytiku v reálnom čase, skeny a nahrávky automaticky ku každému článku, reporty a kľúčové slová bez obmedzenia s možnosťou nastavenia aj na strane klienta, dashboardy, mobilnú aplikáciu, napojenie na Google Analytics a ešte oveľa viac. Firma poskytla správnej a dozornej rade rade prístup do databázy monitorovacích správ.

3. Školenia pracovníkov TIC

AiCES opätovne pripravila bezplatné online školenia pre pracovníkov TIC. O podporu pri ich realizácii bolo požiadané Ministerstvo dopravy v spoločnom pláne činnosti. Školenia sa mali týkať oblastí „Zameranie na tvorbu a prácu s databázami a Ako efektívne pracovať s google Moja firma“. Napriek tomu, že bola vystavená objednávka, rozhodlo sa, že školenia sa v prvej polovici roka neuskutočnia a to z dôvodu zmeny kompetencií medzi ministerstvom dopravy a novovzniknutou agentúrou Slovakia travel.

4. Realizácia súťaže popularity TIC pre rok 2021

2. ročník súťaže o najpopulárnejšie TIC SR za rok 2021 s podpornou kampaňou jednotlivých členov bol kvôli pandemickej situácií a vyhlásení obmedzení a opatrení spojených s COVID-19 zrušený aj pre tento rok.

5. Profesijný (technický) štandard pre činnosť TIC

a) Osvedčenia o členstve a splnení minimálneho štandardu služieb TIC
Osvedčenia o členstve a splnení minimálneho štandardu služieb TIC vydala asociácia svojim členom začiatkom marca 2021.
b) Pasportizácia členskej základne a Prieskum k opatreniam TIC v čase Covid 19 bude vykonaná najneskôr v priebehu mája (záleží od ukončenia lockdownu)

6. Členstvo v AiCES

O členstvo v AiCES požiadali 2 nové turistické informačné centrá:
a) Turistické informačné centrum Spišské Podhradie
Mariánske, 34, 053 04, Spišské Podhradie
Tel: +421 53 41 951 33

b) Turisticko-informačné centrum Bystrá
Bystrá 29, 977 01 Brezno
Tel.: +421 903 513 535

7. Rôzne

a) Príprava Eurobankovky AiCES
Návrh bankovky je pripravený a zaslaný členom. K dispozícii by mala byť do letnej turistickej sezóny. Vydanie bankovky realizuje AiCES s TIC B. Bystrica, ktoré bude manažovať aj distribúciu jednotlivým členom AiCES. Nová unikátna 0 € bankovka AiCES s motívom mapy prichádza

V Liptovskom Mikuláši, 28.apríla 2021

 Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame   

                                                                         Váš tím AiCES,                                                                                                      Jana Piatková, členka správnej rady AiCES

 

Najnovšie články: