AiCES podpísala novú dohodu o spolupráci na projekte pútnickej mariánskej cesty Via Mariae

AiCES podpísala novú dohodu o spolupráci na projekte pútnickej mariánskej cesty Via Mariae

AiCES bude cez projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko pomáhať propagovať pútnickú cestu Via Mariae zo Šiah do Trstenej

Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES) podpísala dohodu o spolupráci so slo­ven­skými zástupcami medzinárodného projektu rurAllure z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktorého cieľom je vytvorenie aplikácie a digitálnej mapy pútnic­kých ciest v Európe. Samotný projekt rurAllure sa zameriava na propagáciu vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás.

Via Mariae sa pripojí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Európe

K významným európskym pútnickým miestam, ako sú Santiago de Com­postela, Rím, Trondheim, Csíksomlyó sa pripojí aj dosiaľ menej známa pútnická ces­­ta Via Mariae pretí­najúca Slovensko na trase zo Šiah do Trstenej a ponúkne pútnikom i turistom približne 100 známych i menej známych miest reprezentujúcich duchovné, prírodné aj kul­túrne zaujímavosti krajiny. Slovenskí partneri sú spoluriešiteľmi medziná­rodného tímu zlože­ného z univerzít a inštitúcií zo Španielska, Talianska, Maďarska, Ru­munska, Portugalska a Nórska.

Spolupráca medzi zástupcami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pra­covným tímom AiCES pod vedením jeho prezidentky PaedDr. Ivony Fraňovej, PhD., bude zameraná na objavovanie menej známych a zatiaľ neobjavených miest, ktoré môžu byť v sú­časnej zložitej dobe zaujímavé pre rôzne cieľové skupiny.

Zaujímavé miesta na trase budú popísané aj v unikátnom projekte #ObjavUdržateľnéSlovensko

Obe zúčastnené strany budú klásť dôraz na udržateľný rozvoj, rozvoj prírodného turizmu a upriamenie pozornosti na lokálne výrobky a tradičné ľudové remeslá. AiCES sa bude zároveň spolupodieľať na propagácii me­dzi­národného projektu prostredníctvom svojich médií a členských infocentier. Jedinečný česko-slovenský projekt AiCES a spoločnosti Ekotema, iniciatíva #ObjavUdržateľnéSlovensko bude jedným z hlavných distribučných kanálov, cez ktoré budú správy publikované. Skvelou správou je aj to, že vybrané správy sa tak budú zobrazovať aj na českom portály envimagazin.cz.

Zašlite nám aj vy tipy na zaujímavé miesta a podniky do projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

                                                                 Váš tím AiCES,                                                                                                      Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES                                                                                     

Najnovšie články: