Osobnosťou cestovného ruchu za rok 2019 na Slovensku je Eva Mazuchová z AiCES

Osobnosťou cestovného ruchu za rok 2019 na Slovensku je Eva Mazuchová z AiCES

Ocenenie za dlhoročné pôsobenie v turistickom informačnom centre a v Asociácii informačných centier Slovenska

Počas slávnostného večera pri príležitosti otvorenia medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu a gastronómie  ITF Slovakiatour a Danubius Gastro boli dňa 23.01. udelené ocenenia Osobnosť cestovného ruchu 2019. Z rúk Lenky Šprochovej, riaditeľky Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, si ho prevzali až 2 osobnosti: Eva Mazuchová – za dlhoročné pôsobenie v turistickom informačnom centre a v Asociácii informačných centier Slovenska a Marián Bilačič – za dlhoročné pôsobenie v role sprievodcu cestovného ruchu a Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. (Zdroj: https://www.incheba.sk/cestovanie-a-jedlo-oblubena-kombinacia-na-styri-dni-rozvonala-a-preziarila-bratislavske-vystavisko/)

Našej kolegyni PhDr. Evičke Mazuchovej srdečne gratulujeme a sme radi, že s ňou aj naďalej môžeme vykonávať prácu v prospech cestovného ruchu na Slovensku v našom tíme AiCES.

NÁVRH na udelenie uznania ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky za rok 2019

Charakteristika nominácie na Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky

PhDr. Evu Mazuchovú navrhujeme na Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky za Asociáciu turistických informačných centier Slovenska (AICES) z dôvodu jej dlhoročného aktívneho pôsobenia v cestovnom ruchu v rezorte Turistických informačných centier (TIC).

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo nemeckého a ruského jazyka začala pracovať v Bratislavskej informačnej a propagačnej službe.

Po absolvovaní študijného pobytu v Krajinskej vedeckej akadémii pre Dolné Rakúsko v Kremse, zameraného na manažment cestovného ruchu a kurzu Online marketing, tvorba webových stránok a manažérske zručnosti, organizovaného Európskou vzdelávacou akadémiou, sa začala intenzívne venovať odbornej práci pri profesionalizácii služieb sektoru turistických informačných centier. Tieto svoje skúsenosti začala vnášať aj do práce v Asociácii turistických informačných centier ako členka Dozornej rady.

Značnou mierou prispela k tvorbe komplexného turistického informačného systému pre hlavné mesto SR Bratislava v rámci Projektu TOURISTINFO, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Vienna Tourist Board v rámci programu INTERREG IIIA Slovenská republika – Rakúsko. Ako členka Redakčnej rady participovala aj na tvorbe Národného turistického informačného portálu NUTIS, ktorý poznáme pod názvom Slovakia.travel, kde významne prispela pri tvorbe databázovej štruktúry a pri koordinácii jej napĺňania.

Jej profesijná kariéra sa ďalej zamerala na projekty v oblasti marketingu a tvorby produktov cestovného ruchu (rozvoj produktu Bratislava City Card), tvorbu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy na roky 2010 – 2020, vytváranie štandardov prevádzky turistického informačného centra a v neposlednom rade na vytváranie cyklu vzdelávania pracovníkov v rámci zlepšenia kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte.

Vo veľkej miere sa venovala pedagogickej činnosti a vzdelávaniu pracovníkov v oblasti služieb cestovného ruchu, a to predovšetkým lektorovaniu vzdelávacích seminárov v rámci projektu Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte. Ďalej spracovávala študijné materiály pre frekventantov rôznych kurzov.

Na základe získaných skúseností v oblasti vzdelávania sa stala členkou pracovnej skupiny sektorovej rady za cestovný ruch v národnom projekte Národná sústava povolaní, kde takisto reprezentovala AICES, v ramci ktorej sa nám podarilo pripraviť a definovať 5 pracovných pozícii pre sektor turistické informačné centrum.

PhDr. Eva Mazuchová ako vedúci pracovník turistického informačného centra a ako dlhoročná členka Dozornej rady AICES prispieva svojimi odbornými znalosťami a ľudskými vlastnosťami k budovaniu pozitívneho obrazu Slovenska ako cieľovej oblasti cestovného ruchu. Participuje na zavádzaní progresívnych procesov pri riadení kvality sektoru turistických informačných centier. Jej nominácia je navrhnutá z dôvodu 25. výročia jej pôsobenia v riadiacich funkciách Asociácie informačných centier Slovenska, ako aj z dôvodu upriamenia pozornosti na dlhoročných pracovníkov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú verní svojej profesii a vykonávajú ju s najvyššou profesionalitou, čestnosťou a poctivosťou.

Osobnosť cestovného ruchu 2019

Zostaňte s nami v spojení aj na Facebooku Instagrame                                                                                                                                                               Váš tím AiCES